تفکیک جغرافیایی

آمار؛ اطلاعات و گزارش های ارائه شده در این سامانه در تقسیمات سیاسی و سطوح جغرافیایی رسمی کشور ساماندهی شده تا بهره بردارن از آن بتوانند در مناطق و محدوده های مورد نیاز، پاسخ سوالات خود را در کمترین زمان دریافت کنند. ساختار مکانی ارائه اطلاعات این سامانه منطبق بر واحدهای تقسیمات سیاسی ایران در کلیه موضوعات و در بازه زمانی سالهای 1365 تا کنون ارائه می گردد.

ساختار تقسیمات سیاسی در ایران بدین شیوه است:

واحد تقسیماتمسئول
استاناستاندار
شهرستانفرماندار
بخشبخشدار
شهرستانفرماندار
شهرشهردار
دهستاندهدار
روستادهیار

محورهای اصلی تفکیک جغرافیایی

در این سامانه محورهای مطالعاتی اصلی در 17 دسته بندی ارائه شده است. که هر کدام شامل چندین شاخص اصلی و در نهایت حدود 85 هزار تحلیل موضوعی است.

سطوح تقسیمات سیاسی کشور از بالاترین سطح تا پایین‌ترین آن به ترتیب شامل : استان، شهرستان، بخش و دهستان می‌باشد. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که هر دهستان نیز شامل تعدادی نقاط روستایی، مکان و مزرعه می‌باشد که عناصر تقسیماتی نامیده می‌شوند. گفتنی است که تنها شاخص برای تعیین سطوح تقسیمات، جمعیت آن سطح می‌باشد.

استان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین، كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشكیل می‌شود.

شهرستان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه از به ‌هم پیوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.

بخش: واحدی است از تقسیمات كشوری كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مكان، روستا و شهر كه در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امكانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.

دهستان: كوچك‌ترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكیل می‌شود كه از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می‌نماید. گفتنی است که مطابق با قوانین جدید پست دهدار و واحد دهداری حذف گردیده و مسئولیت دهستان بر عهده بخشدار می‌باشد.

شهر: مرکز آمار ایران شهر را، هر یك از نقاط جغرافيایی كه براساس مصوبه هيات وزیران شهر شناخته شود و دارای شهرداری باشد تعریف نموده است.

خدمات قابل ارائه

وضعیت ایران و روند شاخص های اصلی کشور در 60 سال گذشته، مقایسه روند شاخص های جهانی و تغییرات جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها، آمارها و اطلاعات سطوح جغرافیایی مختلف کشور (استانی، شهرستانی، شهر، روستا ...) در محورها و موضوعات گوناگون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و ...و تحلیل های عمومی و اختصاصی از جمله خدمات متنوع این سامانه جامع است.