تفکیک جغرافیایی

آمار؛ اطلاعات و گزارش های ارائه شده در این سامانه در تقسیمات سیاسی و سطوح جغرافیایی رسمی کشور ساماندهی شده تا بهره بردارن از آن بتوانند در مناطق و محدوده های مورد نیاز، پاسخ سوالات خود را در کمترین زمان دریافت کنند. ساختار مکانی ارائه اطلاعات این سامانه منطبق بر واحدهای تقسیمات سیاسی ایران در کلیه موضوعات و در بازه زمانی سالهای 1365 تا کنون ارائه می گردد.

ساختار تقسیمات سیاسی در ایران بدین شیوه است:

واحد تقسیماتمسئول
استاناستاندار
شهرستانفرماندار
بخشبخشدار
شهرستانفرماندار
شهرشهردار
دهستاندهدار
روستادهیار

سطوح تقسیمات سیاسی کشور از بالاترین سطح تا پایین‌ترین آن به ترتیب شامل : استان، شهرستان، بخش و دهستان می‌باشد. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که هر دهستان نیز شامل تعدادی نقاط روستایی، مکان و مزرعه می‌باشد که عناصر تقسیماتی نامیده می‌شوند. گفتنی است که تنها شاخص برای تعیین سطوح تقسیمات، جمعیت آن سطح می‌باشد.

استان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین، كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشكیل می‌شود.

شهرستان: واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه از به ‌هم پیوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.

بخش: واحدی است از تقسیمات كشوری كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مكان، روستا و شهر كه در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امكانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.

دهستان: كوچك‌ترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكیل می‌شود كه از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می‌نماید. گفتنی است که مطابق با قوانین جدید پست دهدار و واحد دهداری حذف گردیده و مسئولیت دهستان بر عهده بخشدار می‌باشد.

شهر: مرکز آمار ایران شهر را، هر یك از نقاط جغرافيایی كه براساس مصوبه هيات وزیران شهر شناخته شود و دارای شهرداری باشد تعریف نموده است.

خدمات قابل ارائه

وضعیت ایران و روند شاخص های اصلی کشور در 60 سال گذشته، مقایسه روند شاخص های جهانی و تغییرات جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها، آمارها و اطلاعات سطوح جغرافیایی مختلف کشور (استانی، شهرستانی، شهر، روستا ...) در محورها و موضوعات گوناگون اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و ...و تحلیل های عمومی و اختصاصی از جمله خدمات متنوع این سامانه جامع است.